Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes 2020. május 1. napjától.


Jelen Vásárlási Feltételek célja a 11. pontban meghatározott vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

1.      Fogalmak


A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:
a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
b)  fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy
c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,
e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,
f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,
g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,
h)  vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.

2.      A szerződés szerinti termék
A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő pezsgők, alkoholtartalmú italok, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom, stb.) a kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.

3.      Áraink

Áraink mindenkor forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák (pezsgők esetén ez 27%)

Az árváltozás jogát fenntartjuk, különös tekintettel a HUF - EUR árfolyam változásokra.
A termékleírásoknál szereplő árak (Palack ár) kedvezmény nélküli palack árak, melyek 12 palacknál kisebb tétel vásárlása esetén érvényesek.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 7. pont állapít meg.

4.      Megrendelés menete
Mind a palackos tételek, mind a VARROS & Co. Kft. rendezvényeire kínált jegyek megrendelés vagy emailben a champagne@varrosco.com email címen / vagy a VARROS & Co. Kft. webshop-ban kerül megrendelésre. Szerződésünk ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással és kizárólag a számla ellenérétkének kiegyenlítésével jön létre.

A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.


A megrendelni kívánt borokat ajándékba is küldheti, harmadik fél általi átvétellel, megrendelő általi fizetéssel.
A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

5.      A megrendelés lemondásának módja és feltételei
Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a 06 30 415 30 62 telefonszámot, vagy írjon: champagne@varrosco.com email címre.

Lemondást a VARROS & Co. Kft.  eseményeire a regisztrációt, és a jelentkezési díj megfizetését követően kompenzáció mentesen minimum 120 órával (5 nappal) az esemény előtt fogadunk el. Minden egyéb esetben a díj 100%-a kerül felszámításra, anyagi kompenzációra nincs lehetőség.
Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

6.      A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások
Alkoholtartalmú termékeinket kizárólag 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

7.      Szállítás
a) Expressz szállítási mód Budapesten
Amennyiben Ön ezt a szállítási módot választja, és megrendelését munkanapokon 12-ig  leadja, és sikerült Önt telefonon elérnünk, hogy megrendelését visszaigazolja, úgy rendelését másnap, előre egyeztetett időpontig eljuttatjuk Önhöz. Díja: 5990 Ft
b) Budapesten kívüli és vidéki kiszállítás minden esetben díjköteles és egyedi díjszabás alapján, a számla ellenértékének kiegyenlítése után történik.

Kontakt: champagne@varrosco.com

Telefon: +36304153062
c)  Új házhozszállítási időpont Budapesten
Ha a házhozszállítás meghiúsul, munkatársunk a szállítónktól kapott értesítés után megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk, vagy nem választ új időpontot, szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra kezelési költséggel és a szállítási összegével csökkentve visszautaljuk.
Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük.

8.      A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás
a) A szállítással kapcsolatos kifogások
Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut bemutatás után 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.
Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük.
Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
b) Panaszkezelés
Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: champagne@varrosco.com vagy a 06 30 415 30 62 telefonszámokon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: Budapest, V. kerület, Önkormányzata Jegyzője

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
Tájékoztatjuk, hogy a 11. pontban megjelölt vállalkozások nem rendelkeznek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
c) A fogyasztó elállási joga
i. Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
ii. Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra vagy …. [ide kell beilleszteni a termék átvételére feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
iii. Az elállási jog kizártsága
Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 

9.      Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
a) Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a 11. pontban meghatározott vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


b) Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, a forgalmazó hibáján kivül, a fogyaszthatóságát gátló minőségi probléma (kizárólag dugósság) áll fenn. Ebben az esetben az árút bemutatás után a forgalmazó cseréli. 


Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék minőségi hibája nem igazolható és/vagy a fogyasztó nem tudja bemutatni a terméket.
A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
c) Jótállás
Termékeink jellegére tekintettel jótállást kizárólag a fogyasztását gáltó minőségi probléma (kizárólag dugósság, mint borhiba) fennállása esetén vállalunk, kizárólag bemutatás és minőség ellenőrzés után. 

10.      Fizetési feltételek
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételek ellenértékét kiegyenlítését: készpénzben személyes átvételle / szállításkor utánvéttel / előre utalás / MobilFizetéssel /biztonságos online kapcsolaton keresztül teheti meg.
f) További információk átutalásos fizetésről
A fizetendő összeget a visszaigazolásban megadott bankszámlájára kérjük átutalni.
A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.
A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben leírjuk a sikeres átutaláshoz szükséges lépéseket.
Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.

11.      A szerződés időtartama, a vállalkozás személye
A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.
Az Ön szerződéses partnere (nem átvételi cím):
VARROS & Co. Kft. 
Székhely: 1052 Budapest, Párizsi u. 4. 5/12.
Adószám: 27131462-2-41
E-mail: champagne@varrosco.com
Web: www.varrosco.com
Telefon: + 36 30 415 30 62